Místo a čas setkání na první hodinu:

čtvrtek 21.února 2013 v 18:20
Katedra sociologie FF UK
Sekretariát (místnost č. 110)
Celetná 20
Praha 1

Anotace:

Environmentální sociologie je poměrně mladou sociologickou disciplínou (vznikla v 70. letech), která hledá odpovědi na otázky spojené se vzájemnou provázaností společnosti a životního prostředí. Nicméně vzhledem k aktuálnosti výzkumných témat, která jsou významná pro reflexi pozdně moderní společnosti, a v perspektivě současných environmentálních problémů, je environmentální sociologie v současnosti etablovanou, avšak stále se prudce rozvíjející disciplínou. Kurz představuje uvedení do této disciplíny a do témat, kterými se zabývá, přičemž přibližuje jak teoretické tak empirické přístupy a aplikaci poznatků v politické sféře. Studentům se snaží disciplínu přiblížit nejen přehledem témat a teorií, ale také seznámením s konkrétními periodiky, projekty a datovými soubory a umožnit tak snazší orientaci v disciplíně.

Cíle kurzu:

Seznámit studenty s hlavními tématy a výzkumnými otázkami, kterými se v současné době zabývá environmentální sociologie; významnými teoriemi, které se v rámci environmentální sociologie rozvíjejí; metodologickými přístupy v environmentální sociologii; národními a mezinárodními institucemi, které se podílejí na výzkumu v oblasti environmentální sociologie; výsledky kvalitativního a kvantitativního výzkumu, odbornými časopisy a konferencemi, kde se výsledky publikují; volně dostupnými datovými soubory, které se tematicky týkají oblasti environmentální sociologie a možnostmi jejich využití.

Tematické okruhy přednášek:

  • environmentální sociologie: předmět, dějiny a perspektivy, institucionální zázemí
  • hlavní environmentální problémy a jejich souvislost s lidskou aktivitou
  • konstruktivismus versus realismus v environmentální sociologii
  • vztah soudobých společností a životního prostředí: teorie běžícího pásu výroby, ekologická modernizace, koncepce „postmaterialismu“, Nové ekologické/environmentální paradigma (NEP)
  • pojetí rizik v soudobé sociologii
  • environmentální hnutí
  • environmentální spravedlnost a nerovnosti
  • teorie vysvětlující jednání a chování: normativní teorie versus teorie racionální volby (Schwartzova teorie hodnot a aktivace norem, Sternova teorie, teorie plánovaného chování)
  • Výsledky empirického výzkumu v ČR a v zahraničí (spotřeba energií a potravin, doprava)

Vyučující:

Mgr. Markéta Braun Kohlová, PhD. (COŽP UK)
Mgr. Miroslav Havránek (doktorand FHS UK, COŽP UK)
Mgr. Eva Kočišová (doktorandka FF UK)
Mgr. Martin Kryl (doktorand FHS UK)
Mgr. Jakub Mareš (doktorand FF UK)
Mgr. Arnošt Novák (FHS UK)
Mgr. Martin Zahradník (COŽP UK)
Mgr. Iva Zvěřinová (doktorandka FF UK, COŽP UK)

Atestace pro studenty VŠ:
zápočet (3, nebo 4 kredity)
kódy v SISu UK:
ASGV00704, ASGV00705

Kontakt:
Mgr. Iva Zvěřinová
iva.zverinova@czp.cuni.cz

Odkaz v SISu:
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=ASGV00704