MÍSTNÍ ORGANIZACE

Pro Místní organizace spolku se používá zkratka MO

  • MO jsou základními články organizační struktury spolku. K jejímu založení je potřeba alespoň tří členek spolku. Každá členka spolku může být členkou pouze jedné MO.

  • MO ustavuje a její územní působnost stanoví Sněm nebo Předsednictvo spolku, načež jeho vznik schválí nejbližší Sněm spolku.

  • Nejvyšším orgánem MO je členská schůze, kterou svolává Rada MO nebo členka pověřená Radou MO. Schází se nejméně třikrát ročně, a zároveň vždy, když o to požádá alespoň polovina členek MO nebo Rady MO. Nevolební členskou schůzi MO svolává Rada MO alespoň týden předem.

  • Členská schůze MO rozhoduje zejména o: vzniku, zániku a vnitřní struktuře MO, volbě a odvolání členek Rady MO, přijetí členek MO.

  • Členská schůze MO je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně tří členek MO a zároveň alespoň jedné třetiny počtu členek MO, které se zúčastnily aspoň jedné schůze v předchozích 6 měsících nebo z posledních dvou schůzí podle toho, který počet je větší.

  • V případě zániku či zrušení MO přechází jeho majetek do vlastnictví spolku.

  • V případě rozdělení MO se majetek dělí poměrně podle počtu členek nebo dohodou nově vznikajících MO.Sněm nebo Předsednictvo spolku (na návrh Kontrolní komise) může dvoutřetinovou většinou rozhodnout o zrušení MO v těchto případech: klesl-li počet členek MO pod tři, jedná-li se o dlouhodobě nečinnou MO, jedná-li se o MO, která svojí činností poškozuje dobré jméno spolku na veřejnosti či systematicky porušuje stanovy

 

V současné době můžete vstoupit do MO:

PRAHA   PARDUBICE   OLOMOUC    OSTRAVA   BRNO

Nebo založte vlastní místní organizaci!

 

 

 

© 2021: Mladí zelení | GREEN EYE Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress