“Návrh NAPu počítá s navýšením emisí o více než 20%, což je zcela v rozporu s původním záměrem obchodování s emisemi”, říká Jiří Škoda, 1. místopředseda o.s. Mladí zelení a koordinátor klima kampaně. “Na tento fakt jsme ministerstvo i občany upozornili při happeningu, který se konal 4. listopadu v rámci celosvětového akčního dne boje proti změnám klimatu.”

Příloha:
Připomínky o.s. Mladí zelení k návrhu Národního alokačního plánu České Republiky

Kontakt:

Jiří Škoda
Mladí zelení, 1. místopředseda
koordinátor klima kampaně
+420 774 556 240
jirka.skoda@centrum.cz

Josef Šmída
Mladí zelení, předseda
+420 728 317 921
josef.smida@zeleni.cz

Vážený pan ministr
Petr Kalaš
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10

V Praze, 26.11.2006

Věc: Připomínky o.s. Mladí zelení k návrhu Národního alokačního plánu České Republiky

Vážený Pane ministře, vážené ministerstvo,

Obracíme se na Vás ohledně návrhu Národního alokačního plánu (NAP) České Republiky 2008 – 2012. S tímto návrhem ministerstva, kterému předsedáte, zásadně nesouhlasíme. Jsme toho názoru, že navrhovaný objem povolenek neodpovídá reálným potřebám českého průmyslu a že dostatečně nemotivuje české podniky k aktivnímu snižování jejich emisí. Míjí se tedy s principem mezinárodního obchodu s emisními povolenkami. Zásadní nedostatek spatřujeme v množství alokovaných povolenek, kdy na každý rok v období 2008 až 2012 připadá k rozdělení mezi české podniky 101,9 miliónů povolenek. Toto číslo vysoce přesahuje aktuální stav vypouštěných emisí na našem území. Na straně 18 návrhu NAP se lze dočíst o emisích vybraných oblastí českého průmyslu. Jednoduchou matematikou si lze vypočítat maximální procentuální nárůst emisí v roce 2010 oproti roku 2005:

Veřejná energetika +21,7%
Podniková energetika +21,9%
Rafinerie + 15,1%
Chemická výroba +16,2%
Koks +9,5%
Výroba a zpracování kovu +19,6%
Cement +23,5%
Vápno +15,1%
Sklo +10,0%
Keramika +22,2%
Papír a celulóza +22,2%

Celkové navýšení emisí při využití všech povolenek by tedy bylo vyšší než 20%. Minulý rok zavedený systém mezinárodního obchodování s emisemi má ale vést ke snížení celkového objemu vypouštěných emisí. Naše republika patří již v současnosti k jedněm z nejvyšších znečišťovatelů v prostoru Evropské unie. Měli bychom se tedy snažit postupně snižovat naše emise a ne je v dlouhodobém hledisku zvyšovat. Úkolem Ministerstva životního prostředí je přece ochrana životního prostředí, ne ochrana průmyslových podniků. Ty má za cíl hájit Ministerstvo průmyslu o obchodu. V článku 1.3 návrhu NAP je jako vysvětlení uvedeno, že „..je tedy předpokládán mírný nárůst v porovnání s rokem 2000, který zohledňuje vyšší výrobu a export elektřiny i růst emisí ostatních sektorů EU ETS ve srovnání s prvním obdobím.“ Proč musíme zvyšovat výrobu a export elektřiny na úkor zdraví našich občanů, krajiny, rizikovému používání zastaralých a nebezpečných technologií a na úkor globálního klimatu?

Požadavky růstu průmyslové výroby nemůžeme zpochybňovat. Proč by ale nemohly růst šetrně ke klimatu? Ministerstvo životního prostředí má díky NAP ve svých rukou možnost motivovat jednotlivé účastníky obchodu s emisemi k větší efektivnosti jejich výroby. Jako obhajoba návrhu NAP je ve stejném článku uveden odkaz na plnění závazku ČR vůči Kjótskému protokolu. Tento argument ale neshledáváme relevantním, neboť útlum a modernizace našeho průmyslu na začátku devadesátých let zajišťuje plnění Kjótských cílů v podstatě automaticky. Proč máme emitovat více povolenek než je naše skutečná potřeba? Obáváme se, že toto povede k prodeji nadbytečných povolenek, jak se to děje i v současnosti.

Bod 16 shrnutí NAP konstatuje, že rozdíl v celkové alokaci NAP a závazku Kjotského cíle bude použit pro potřeby mez. obchodování s emisemi skleníkových plynů. Cílem mezinárodního obchodu s povolenkami však není nechat jednotlivé účastníky vydělat, ale motivovat je k vyšší efektivitě jejich výroby. Pokud nastavíme pomyslnou laťku objemu emisí na takto vysokou úroveň a tím dovolíme podnikům zvyšovat své emise až do roku 2012, riskujeme, že nebudeme schopni plnit další cíle systému EU ETS, které budou následovat po tomto datu. A to by pro naši zemi mohlo znamenat sankce většího rozsahu než krátkodobý zisk podniků. Navíc je tento návrh v rozporu s Národním programem na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR, připravený vaším ministerstvem a schváleným v roce 2004 vládou ČR, který počítá s opačným vývojem. Tento dokument si za cíl stanovuje snížit měrné emise CO2 na obyvatele do roku 2020 o 30 % (oproti roku 2000). Dále pak zmiňovaný dokument požaduje snížení energetické náročnosti v oblasti energie na úroveň 60 % až 70 %.

Navrhujeme ambicióznější cíle snižování národních emisí; Snížení jejich maximálního objemu a stanovení degresivního trendu na celé období 2008 – 2012, tzn. postupné snižování maximálních povolených hodnot alokovaných emisí během následujících let. Dále navrhujeme určit za referenční hodnoty emisí hodnoty z let 2003 až 2005, které by byly blíže reálnému stavu a efektivitě již ozdraveného hospodářství ČR namísto historických hodnot z let 1999 až 2001.

Současně apelujeme na postupné zvyšování investic do obnovitelných zdrojů energie a důraz na zlepšování energetické účinnosti a energetických úspor ve všech sektorech průmyslu.

Budeme se těšit na další spolupráci.
S pozdravem!

o.s. Mladí Zelení
member of Federation of Young European Greens
Murmanská 13
100 00 Praha 10
mladi.zeleni@seznam.cz