Transatlantické partnerství pro obchod a investice

Mladí zelení jsou velmi znepokojeni probíhajícím vyjednáváním o Transatlantickém partnerství pro obchod a investice (TTIP) mezi USA a Evropskou unií. Naše znepokojení plyne z několika okolností, které podle nás ohrožují naši společnost a vystavují ji riziku využívání korporacemi. Mohlo by se jednat o největší obchodní dohodu v dějinách a jsme přesvědčeni, že všichni občané by měli mít přístup k informacím o tom, co přinese.

  • Transparentnost. Asi nejznepokojivějším aspektem celého vyjednávání je skutečnost, že se odehrávají v tajnosti, za zavřenými dveřmi. Pouze vybraní členové a členky Evropského parlamentu a Evropské komise k nim mají přístup. Většina europoslanců a europoslankyň, členské státy i občanská společnost postrádá konkrétnější informace[1].
  • Investor-state dispute settlement (ISDS). ISDS umožňuje nadnárodním společnostem skrze arbitráže podat žalobu na státy, pokud mají pocit, že současná nebo nová legislativa negativně ovlivňuje jejich investice. Příklady tohoto postupu najdeme již nyní po celém světě. Například kanadská provincie Quebec byla zažalována za své moratorium na nebezpečnou těžbu plynu tzv. frakováním společností Lone Pine Resources Inc. díky dohodě NAFTA, což je obdoba TTIP uzavřená mezi USA, Kanadou a Mexikem. Zájmy soukromých společností jsou tímto způsobem kladeny naroveň zákonům přijatým demokraticky zvolenými zástupci občanů.
  • Snižování standardů. Zatímco podrobnosti, co přesně dohoda TTIP bude obsahovat, zůstávají zahaleny tajemstvím, jedna věc je jistá. Standardy (ekologické, finanční, spotřebitelské, zemědělské, apod.) jsou v USA a EU rozdílné, v USA mnohdy nižší. To je důsledkem evropského přístupu tzv. předběžné opatrnosti, zatímco USA jsou ekonomicky liberálnější a často posuzují zdravotní a bezpečnostní vliv nových výrobků a výrobních postupů až po uvedení na trh.
  • Zemědělství. Spojené státy se již léta snaží proniknout na evropský zemědělský trh se svými geneticky modifikovanými organismy (GMO). Dohoda TTIP by dosavadní odmítání GMO v Evropské unii prakticky znemožnila.
  • Chybějící kontrola občanské společnosti. Již od začátku vyjednávání o dohodě TTIP mezi USA a Evropou je zřejmá absence občanského sektoru v přístupu k informacím a pak samozřejmě v možnosti ovlivňovat proces vyjednávání. Tento fakt ukazují samotná tvrdá data, která ilustrují naprostou převahu soukromého sektoru. Dle dostupných informací se tato diskrepance zainteresovaných stran pohybovala mezi lety 2012 a 2013 okolo 96 % pro soukromý sektor a pouhé 4 % pro veřejný sektor, mezi nějž lze zahrnout veřejné instituce nebo akademickou sféru[2].  Tato situace se v posledních kolech vyjednávání příliš nezměnila. Neziskový sektor byl a stále je de facto z možnosti ovlivňovat obsah vyjednávání, podobně, jako sektor soukromý, vyloučen.

Mnohé obchodní překážky mezi USA a EU byly již odstraněny, aniž by vzbudily větší rozruch, proto jsou již nyní USA a EU největšími obchodními partnery na světě. Je tedy zřejmé, že TTIP se bude snažit odstranit právě ty kontroverznější překážky. Mnoho dosud chráněných odlišností na obou stranách Atlantiku bude nyní ohroženo. Rozdílné standardy v EU a USA mají svůj původ v rozhodování nezávislých demokratických vlád, které prosazovaly vůli svých občanů. Tento princip by se neměl obcházet jakoukoli obchodní dohodou.

Obchodní společnosti a vlády by dohodu tolik nehájily, pokud by nešlo o peníze. Co se ovšem s těmito penězi stane? Tvrzení o tvorbě pracovních bude potřeba ještě ověřit[3]. Na druhou stranu mnohé studie ukazují, že může dojít také k úbytku pracovních míst v EU. Což by mohl způsobit rozdíl v pracovních podmínkách a pracovním právu, které je v USA volnější než ve většině států EU.

Vyjednavači tvrdí, že se jedná o přirozený vývoj transatlantického partnerství, které staví na společných dějinách a sdílených hodnotách. Avšak jsou to právě hodnoty demokracie, které dohoda TTIP pokoutně obchází.

Mladí zelení nejsou a priori proti obchodním dohodám mezi USA a EU, nicméně v současnosti vyjednávanou dohodu TTIP považujeme za naprosto nepřijatelnou. Chápeme, že primárním účelem obchodních dohod je usnadnit obchodování, avšak nesmí se tak dít na úkor demokratických principů nebo bez možnosti aktivního zapojení veřejnosti.

[1] https://www.youtube.com/watch?v=uiESzLKswl4&feature=youtu.be

[2] http://corporateeurope.org/international-trade/2014/07/who-lobbies-most-ttip

[3] http://ase.tufts.edu/gdae/policy_research/TTIP_simulations.html