Dokument ke stažení v PDF

STANOVY MLADÝCH ZELENÝCH

Čl. I. Název, zkratka, logo, sídlo

1.1. Název spolku zní: Mladí zelení.

1.2. Používaná zkratka „MZ“.

1.3. Symbol MZ: používaným symbolem MZ je rys ostrovid, rys ostrovid je rovněž i součástí loga MZ.

1.4. Sídlo: Senovážné náměstí 994/2, 110 00, Praha 1.

1.5. Spolek je veřejně prospěšnou právnickou osobou ve smyslu §146 občanského zákoníku.

Čl. II. Cíle spolku

2.1. Ochrana přírody a krajiny.

2.2. Informování veřejnosti o stavu životního prostředí, o nejzávažnějších problémech, jejich příčinách i důsledcích a o možnostech řešení vzájemně spjatých ekologických, ekonomických, sociálních, zdravotních a politických problémů.

2.3. Formování názorů mladých lidí tak, abychom si společně uvědomovali svou současnou a budoucí

odpovědnost za stav veřejných věcí.

2.4. Vytváření a prosazování koncepcí a hledání cest směřujících k trvale udržitelnému způsobu života na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni.

2.5. Rozvíjení principů humanismu, mezinárodní spolupráce a demokracie s důrazem na zachování názorové a kulturní rozmanitosti.

2.6. Kontakty a spolupráce s dalšími myšlenkově blízkými organizacemi doma, v Evropě i ve světě.

Čl. III. Přílohy

3.1. Nedílnou součástí stanov jsou přílohy vyjmenované v čl. 21.3

3.2. Na změnu příloh se vztahují stejná pravidla jako na změnu Stanov MZ

Čl. IV. Podmínky členství

4.1. O členství a funkce (v PMZ a RMO) se může ucházet každý člověk ve věku od 16 do 30 let (včetně).

4.2. Členství v MZ vzniká:

4.2.1. právoplatným přijetím nové členky do již registrované Místní organizace MZ,

4.2.2. rozhodnutím Sněmu MZ,

4.2.3. rozhodnutím PMZ,

4.2.4. podmínkou pro vznik členství je též zaplacení členského příspěvku.

4.3. Členství v MZ není slučitelné s členstvím v organizaci, jejíž program je v rozporu s programem MZ. Neslučitelnost posuzuje ÚKK na návrh členky MZ.

Čl. V. Pozastavení a zánik členství

5.1. Členství v MZ zaniká v těchto případech:

5.1.1. písemným oznámením o vystoupení členky,

5.1.2. dovršením věkové hranice 35 let, přičemž další spolupráce s MZ se nevylučuje,

5.1.3. nezaplacením ročního členského příspěvku,

5.1.4. vyloučením členky příslušnými orgány při dodržení litery Stanov MZ,

5.1.5. úmrtím členky.

5.2. Členka MZ může být 3/5 většinou členské schůze MO, nebo PMZ, nebo Sněmem MZ, pokud došlo k:

5.2.1. odsouzení členky za úmyslně spáchaný trestní čin,

5.2.2. prokazatelně hrubému porušení Stanov MZ, programových zásad MZ a usnesení orgánů MZ,

5.2.3. poškození dobrého jména organizace na veřejnosti.

5.3. Sněm MZ může 3/5 většinou všech členek zrušit MO MZ v těchto případech:

5.3.1. jedná-li se o prokazatelně déle než rok nečinnou MO MZ

5.3.2. jedná-li se o MO, která svojí činností poškozuje dobré jméno organizace na veřejnosti či se dostává do příkrého rozporu se Stanovami MZ nebo vyššími právními normami.

Čl. VI. Čestné členství v MZ

6.1. Za naplňování cílů, které jsou i cíly MZ může předsedkyně MZ na návrh Sněmu MZ udělit čestné členství.

6.2. Na čestné členky se nevztahuje věková hranice členství v MZ.

6.3. Čestná členka MZ nemůže vykonávat v MZ žádnou funkci.

Čl. VII. Práva a povinnosti členek

7.1. Každá členka MZ má stejná práva a povinnosti a nesmí být diskriminována ani zvýhodňována z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

7.2. Každá členka má tato základní práva:

7.2.1. právo na informovanost a účast na všech akcích a veškeré činnosti MO,

7.2.2. právo spolurozhodovat o činnosti a dalším vývoji MZ,

7.2.3. právo volit a být volena do všech orgánů a funkcí MZ (dle 4.1.),  

7.2.4. právo svobodné kritiky,

7.2.5. právo předkládat návrhy a nechávat o nich hlasovat v příslušném orgánu,

7.2.6. právo na účast ve výběrových řízeních na početně omezené akce pořádané ústředím MZ,

7.2.7. právo být přítomna bez práva účastnit se rozpravy a rozhodování na jednání jakéhokoliv orgánu MZ, pokud toto jednání nebude prohlášeno za neveřejné.

7.3. Každá členka se zavazuje k plnění těchto povinností:

7.3.1. dodržovat Stanovy MZ a respektovat usnesení orgánů MZ na všech úrovních,

7.3.2. řídit se programem MZ a podílet se na jeho realizaci dle svých možností,

7.3.3. chránit zájmy a majetek MZ,

7.3.4. řádně vykonávat svěřené funkce,

7.3.5. pravidelně platit členské příspěvky.

Čl. VIII. Členské příspěvky

8.1. Členské příspěvky se platí vždy do 31. března příslušného roku.

8.2. Výši ročního členského příspěvku určuje Sněm MZ v roce, který bezprostředně předchází roku, na

který se členské příspěvky platí.

8.3. Členské příspěvky jsou určeny především na činnost MZ na celostátní úrovni.

8.4. Členské příspěvky vybrané v jednotlivých MO se zasílají hlavní kanceláři MZ (adresa shodná se sídlem MZ).

8.5. Každá MO MZ může na své členské schůzi odsouhlasit vyšší členské přípěvky s tím, že prostředky

nad rámec výše ročního členského příspěvku určeného na posledním Sněmu MZ zůstávají k dispozici MO.

Čl. IX. Místní organizace MZ

9.1. Používá se zkratka „MO“

9.2. MO je základním článkem organizační výstavby MZ. K jejímu založení je třeba alespoň tří členek MZ.

9.3. Místní organizaci ustavuje a její územní působnost stanoví Sněm MZ. Žádost o registraci musí být podána písemně alespoň dva týdny před konáním Sněmu MZ. Sněm MZ může tuto pravomoc ve výjimečných případech delegovat na PMZ.

9.4. Nejvyšším orgánem MO je členská schůze, která se schází nejméně 3x ročně nebo vždy, když o to požádá nejméně polovina členek MO nebo Rady MO.

9.5. Členská schůze zejména rozhoduje o činnosti MO,

9.5.1. vzniku, zániku a vnitřní struktuře MO,

9.5.2. volbě a odvolání členek Rady MO,

9.5.3. přijetí, případně vyloučení členek MO

9.6. Členská schůze MO je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň jedné třetiny členek MO, nejméně však tří členek, usnesení je přijato, rozhodne-li o něm nadpoloviční většina přítomných členek MO.

9.7. V případě zániku či zrušení MO přechází jeho majetek do vlastnictví MZ.

9.8. V případě rozdělení MO se majetek dělí poměrně podle počtu členek nebo dohodou nově vznikajících MO.

Čl. X. Rada Místní organizace

10.1. Používá se zkratka „RMO“

10.2. RMO řídí činnost MO MZ mezi jednotlivými členskými schůzemi a plní usnesení členských schůzí.

10.3. V RMO zasedá: mluvčí a její zástupkyně, popřípadě další 1-3 členky MO, rozhodne-li o

tom členská schůze.

10.4. Funkční období RMO je jeden rok.

10.5. RMO se volí na volební členské schůzi, která je svolána alespoň 1 měsíc předem.

10.6. Členka RMO může být odvolán 3/5 většinou MO, hlasování o odvolání členky RMO navrhuje nejméně 1/3 MO nebo nadpolovičný většina RMO.

Čl. XI Pracovní skupiny MZ

11.1. Používá se zkratka „PsMZ“

11.2. PsMZ jsou poradním orgánem PMZ, připravují tiskové zprávy a formulují stanoviska MZ k jednotlivým tématům. PsMZ organizují aktivity související s prohloubením a zviditelněním svých témat.

11.3. K založení je třeba nejméně 3 členek MZ

11.4. PsMZ ustavuje Sněm MZ. Žádost o registraci musí být podána alespoň 2 týdny před konáním Sněmu MZ.

11.5. Každá PsMZ si zvolí svou koordinátorku. Její funkční období je jeden rok. Koordinátorka reprezentuje MZ na veřejnosti pouze stanoviskem, odsouhlaseném PMZ.

11.6. Koordinátorka PsMz má přístup k mailling listu PMZ a má práva k spravování účtů MZ na sociálních sítích.

11.7. Členkou PsMZ se může stát každá členka. Členství je možné v nanejvýše 2 PsMZ.  PsMZ může na základě hlasování přijmout i nečlenku MZ.

11.8. PMZ nebo Sněm MZ může 3/5 většinou zrušit PsMZ pro nečinnost, poškozování dobrého jména organizace či porušování Stanov MZ.

11.9. Seznam PsMZ eviduje PMZ.

Čl. XII Předsednictvo MZ

12.1. Používá se zkratka „PMZ

12.2. V PMZ zasedají 2 mluvčí (opačného pohlaví), 4 přísedící (2 ženy a 2 muži).

12.3. PMZ je zodpovědné Sněmu MZ. Sněm MZ volí PMZ.

12.3.1. V případě rezignace členky PMZ zvolí členstvo MZ náhradnici prostřednictvím elektronického hlasování, které vyhlásí PMZ nejpozději do jednoho měsíce od její rezignace.

12.3.1. V případě, že PMZ není kompletní, zvolí členstvo MZ zbývající členku/y prostřednictvím elektronického hlasování, které vyhlásí PMZ nejpozději za měsíc od doručení první kandidatury členstvu.

12.3.2. Zároveň uzavření možnosti kandidovat proběhne po dvoutýdenní lhůtě na podávání dalších kandidatur.

12.3.3. Volba bude trvat nejméně týden.

12.3.1. V případě, že PMZ není kompletní, zvolí členstvo MZ náhradnici prostřednictvím elektronického hlasování, které vyhlásí PMZ nejpozději do jednoho měsíce.

12.4. PMZ je nejvyšším výkonným orgánem MZ mezi zasedáními Sněmy MZ s rozhodovacími pravomocemi

především v oblasti vnitro-organizační a hospodářské.

12.5. Činnost PMZ :

12.5.1. je usnášeníschopné při nadpoloviční účasti svých členek,

12.5.2. schází se minimálně 1x za dva měsíce,

12.5.3. schvaluje na návrh mluvčí organizace placenou asistentku MZ,

12.5.4. každá z členek PMZ má dánu odpovědnost za přesně stanovenou oblast činnosti, kterou ji PMZ udělí, a kterou vykonává s maximální možnou pílí.

12.6. Jednání PMZ se mohou zúčastnit všechny členky MZ, pokud PMZ neurčí jinak.

12.7. PMZ se schází minimálně 1x za měsíc (vyjma prázdnin).

Čl. XIII Sněm MZ

13.1. Sněm MZ je nejvyšším rozhodujícím orgánem MZ.

13.2. Sněm MZ se svolává jednou za rok na místo, které určí PMZ, aby projednal v souladu se Stanovami:

13.2.1. zprávu o činnosti MZ,

13.2.2. finanční zprávu

13.2.3. zprávu ÚKK MZ,

13.2.4. programové cíle (formou programového prohlášení) pro činnost MZ v nadcházejícím období,

13.2.5. změny, novelizaci či případné doplňky stanov nebo nové stanovy organizace.  

13.3. Sněm MZ volí PMZ a ÚKK:

13.3.1 2 mluvčí (opačného pohlaví), 4 přísedící (2 ženy a 2 muži).

13.3.3. předsedkyni, 2 členky a 1 náhradnice ÚKK.

13.4. Usnesení Sněmu jsou závazná pro všechny členky MZ a její organizační články.

13.5. Usnesení Sněmu MZ nesmí odporovat základním lidským svobodám a právům, včetně práva na obhajování svého názoru na půdě spolek, jakož i obecně závazným právním normám.

13.6. Sněm je tvořen členkami MZ :

 1. a) s hlasem rozhodujícím – členky odstupujícího PMZ a delegátky dle klíče určeného PMZ.
 2. b) s hlasem poradním – členky Ústřední kontrolní komise, vedoucí jednotlivých sekcí a hostky schválené PMZ.

13.7.  Mimořádný Sněm MZ se musí konat do 2 měsíců, rozhodne-li o tom:

 1. a) PMZ nadpoloviční většinou všech členek PMZ,
 2. b) požádá-li o jeho svolání 1/2 MO MZ,
 3. c) požádají-li o svolání alespoň 2/5 členek MZ.

13.8. Mimořádný Sněm MZ svolává PMZ nejdříve 2 týdny před jeho konáním. Nestane-li se tak, svolává mimořádný sněm ÚKK.

13.9. Svolání řádného Sněmu MZ provede PMZ nejpozději 2 měsíce před jeho začátkem.

13.10. Sněm MZ se řídí vlastním jednacím, hlasovacím a volebním řádem.

13.11. Návrhy PMZ k projednání na Sněmu se musí rozeslat jednotlivým regionům a delegátkám Sněmu 1 měsíc před jeho konáním.

13.12. Sněm MZ můžou 3/5 většinou všech delegátek rozhodnout o rozpuštění organizace, přičemž je povinen stanovit postup při řešení pohledávek a závazků MZ a otázku vypořádání majetku MZ, případně nástupnictví.

Čl. XIV. Kontrolní orgány

14.1. Systém kontroly má nezastupitelné poslání pro zabezpečení řádného chodu MZ ve všech oblastech její činnosti tj. zejména při účelném a hospodárném využívání finančních prostředků, hospodaření s majetkem a dodržování práv nebo povinnosti členek.

14.2. Kontrolním orgánem je Ústřední kontrolní komise (dále ÚKK)

14.3. Kontrolní činnost se zaměřuje zejména na tyto oblasti:

14.3.1. dodržování programu MZ,

14.3.2. dodržování Stanov MZ a ostatních norem platných v rámci MZ,

14.3.3. plnění usnesení orgánů,

14.3.4. sledování činnosti a hospodaření vnitřních orgánů MZ,

14.3.5. poskytování rad a konzultací,

14.3.6. předávání zkušeností a institucionální paměti MZ.

14.4. ÚKK MZ má 3 členky včetně předsedkyně a je volena Sněmem MZ. V ÚKK musí být zastoupena obě pohlaví. (což platí od 50 členek výše)

14.5. Zápisy ze zasedání ÚKK a protokoly o kontrolách se zjištěními a doporučeními jsou předávány příslušným výkonným orgánům, které jsou povinny se jimi odpovědně zabývat, přijmout potřebná opatření a informovat o ÚKK do 45 dnů od předání.

14.6. Všechny členky a pracovnice aparátu jsou povinny s ÚKK úzce spolupracovat a poskytovat jí požadované informace, písemné materiály atd.

14.7. Kontrolní komise provádějí kontroly na požádání, průběžné kontroly a namátkové kontroly dle vlastního

uvážení.

14.8. Členka kontrolní komise nemůže zastávat funkci ve voleném orgánu na stejné a nižší úrovni.

14.9. ÚKK podává závazný výklad Stanov MZ.

Čl. XV. Společná ustanovení

15.1. Volba všech orgánů MZ se provádí vždy tajným hlasováním.

15.2. Výsledek volby je právoplatný, zúčastní-li se volby nadpoloviční většina všech členek (delegátek), pokud Stanovy MZ nestanoví jinak.

15.3. O usneseních orgánů MZ se hlasuje aklamačně, pakliže daný orgán MZ nerozhodne nadpoloviční většinou přítomných, že hlasování proběhne tajně.

15.5. Usnesení orgánů MZ jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členek (delegátek), pokud Stanovy MZ nestanoví jinak.

15.6. Usnesení orgánů MZ jsou závazná pro všechny členky.

15.7. Usnesení vyšších orgánů MZ jsou závazná pro všechny nižší orgány MZ; vyšší orgán MZ má právo zrušit usnesení nižšího orgánu MZ, je-li to v rozporu se Stanovami MZ nebo Programem MZ.

15.8. Právo účasti na zasedání všech nižších orgánů MZ s hlasem poradním mají členky všech vyšších orgánů MZ.

Čl. XVI Právní postavení MZ a jejich statutární orgány

16.1. MZ je právnickou osobou.

16.2. Statutárním orgánem MZ je mluvčí.

16.3. Právní úkony jménem MZ mohou činit i orgány MO MZ, avšak pouze takové, kterými zajišťují nezbytné podmínky pro činnost těchto složek, a to pouze do výše těmto složkám schválených rozpočtů.

16.4. Právní úkony jménem MZ mohou činit i její členky, zaměstnankyně, případně další osoby, pokud byly statutárním orgánem MZ k němu písemně zmocněny.

16.5. Statutární orgány MZ a zmocněné osoby se za MZ podepisují tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu MZ připojí název své funkce a svůj podpis.

Čl. XVII. Řízení MZ a zásady hospodaření MZ

17.1. Reprezentantkou MZ je mluvčí.

17.2. PMZ projednává plán hospodaření a schvaluje rozpočet.

17.3. Příjmy MZ tvoří členské příspěvky, dotace, dary, granty, případně jiné obdobné zdroje.

Čl. XVIII. Závěrečná a přechodná ustanovení

18.1. Sněmu se nemohou účastnit s hlasem rozhodujícím členky MZ, které nebyly členkami v době svolání sněmu. Tyto členky se rovněž nezapočítávají do klíče pro výpočet počtu delegátek MO.

18.2. Mladí zelení si uvědomují, že používání pouze ženských tvarů (učitelka, vegetariánka apod.) navozuje spíše představu ženy. Protože právě jazyk spoluvytváří předsudky ohledně rolí mužů a žen, zdůrazňujeme, že všude tam, kde je psáno členka, zástupkyně, předsedkyně atd., máme na mysli také člena, zástupce, předsedu atd. a osoby s dalšími genderovými identitami.

18.3.  Na tyto stanovy navazují následující přílohy:

-příloha I. Zásady Mladých zelených  

-příloha II. Seznam zkratek použitých ve Stanovách


 

 

příloha I.

Zásady Mladých zelených

Každý člen MZ se ve veřejném i svém soukromém životě řídí těmito společnými zásadami:

 • zásadně odmítají jakékoli formy násilí.
 • při veškerých aktivitách sledují jejich dopad na životní prostředí a volí vždy tu nejšetrnější možnost.
 • dbají na gendrovou vyváženost a rovná práva i příležitosti všech pohlaví.
 • na všech úrovních prosazují demokratické principy.
 • chrání práva všech živých tvorů.
 • staví se proti všem druhům diskriminace a podporují ty, které usilují o její odstranění.
 • zasazují se o sociální spravedlnost nejen ve svém regionu, ale na celé planetě.
 • podporují občanskou angažovanost jako autentickou formu vyjádření společenských potřeb a nálad.
 • využívají veškeré možnosti, aby propagovali zájmy spolek, kdykoliv se naskytne příležitost.

Všechny volené orgány MZ se dále řídí těmito zásadami:

 • vnímají jako svou povinnost povinnost zajistit, aby se MZ plně věnovali své práci.
 • nezapomínají, že MZ je dobrovolná organizace, jejíž fungování závisí na dobré vůli jejích členů, a že jejich čas i energie jsou omezenými zdroji.
 • berou zřetel na dlouhodobé zájmy spolek, zvláště na práci s novými členy a výběr vhodných kandidátů na funkce v MZ v budoucnosti.
 • o všech rozhodováních, aktivitách, výdajích, akcích a kontaktech vedou řádné, přesné a spolehlivé zápisy.
 • dbají na transparentnost veškeré činnosti, a to nejen pro členy MZ.
 • vždy rozhodují na základě svobodné diskuse a volby s respektem k menšinovému názoru.

příloha II.

Seznam zkratek použitých ve Stanovách

MO………………………………………………….místní organizace

MZ…………………………………………………..Mladí zelení

PMZ…………………………………………………předsednictvo Mladých zelených

PsMZ……………………………………………….Pracovní skupina Mladých zelených

RMO………………………………………………..rada místní organizace

ÚKK…………………………………………………ústřední kontrolní komise